Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18141
Title: Penyelarasan Fatwa di Antara Negeri Dengan Persekutuan: Satu Analisis Sorotan Terhadap Penyelidikannya di Malaysia
Authors: Muhamad Miziazam Yahya
Ahmad Wifaq Mokhtar
Keywords: Penyelarasan,
Fatwa,
Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (JFK),
Jawatankuasa Fatwa Negeri.
Issue Date: 2018
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Artikel ini adalah mengenai isu ketiadaan penyelarasan fatwa di antara Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (JFK) dengan Jawatankuasa fatwa negerinegeri di Malaysia. Objektif tulisan ini adalah penumpuan kepada masalah penyelarasan fatwa di Malaysia. Ianya isu yang sering diperbahaskan oleh ahli-ahli akademik di peringkat universiti. Pelbagai teori dan pendekatan telah dicadang dan dirumuskan solusinya bagi mengatasi perbezaan fatwa yang berlaku khususnya di antara negeri dan persekutuan. Justeru literatur ini menyoroti pendapat dan pandangan penyelidik-penyelidik yang telah membangkitkan masalah ini di dalam kajian mereka. Pembolehubahpembolehubah seperti halangan enakmen di negeri-negeri, uruf setempat, latarbelakang pendidikan yang berbeza di kalangan mufti dan kelemahan garis panduan yang disediakan oleh JAKIM merupakan faktor-faktor yang membawa kepada masalah tersebut. Justeru berpandukan metod pengumpulan data dan analisis kandungan dokumen penulisan kajian literatur ini telah melihat kembali kajian-kajian lalu yang dilakukan terhadap isu penyelarasan fatwa di Malaysia. Namun setelah diteliti dapatandapatan kajian tersebut masih belum dapat mencapai matlamat yang dihasratkan secara sepenuhnya.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18141
Appears in Collections:JFMR - Vol. 11, 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.