Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18945
Title: Pembangunan Perisian Interaktif Audio Buku Pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan (i-TALK PISMEN): Satu Kajian Keperluan Bagi Murid Berkeperluan Khas Masalah Penglihatan
Authors: Nurutthoilah Mohd Nabil
Noornajihan Jaafar
Norakyairee Mohd Raus
Nursyahirah Wahidah Masrom
Keywords: i-TALK PISMEN
MBK MaL
Pendidikan Islam
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Kekangan akses pendidikan terhadap golongan orang kurang upaya penglihatan OKU dalam mendapatkan Bahan Bantu Mengajar (BBM) untuk sistem pendidikan negara adalah suatu isu yang tidak asing lagi di negara ini. Terutamanya dalam akses BBM Islami, termasuklah mata pelajaran wajib bagi murid-murid yang beragama Islam di negara ini iaitu Pendidikan Islam. Oleh yang demikian, Kajian keperluan ini adalah untuk meninjau keperluan pembangunan Perisian Interaktif Audio Buku Pendidikan Islam Sekolah menengah Kebangsaan (i-TALK PISMEN) bagi Murid Berkeperluan Khas (MBK MaL) Masalah Penglihatan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan kaedah temu bual terhadap dua orang OKU penglihatan dan seorang guru sekolah pendidikan khas. Selain itu, kajian ini juga menggunakan kaedah kuantitatif dengan pengedaran borang kaji selidik kepada kumpulan murid Tingkatan 1 di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Terengganu. Oleh itu, kajian mendapati bahawa pembangunan audio buku Pendidikan Islam sangat bermanfaat dan membantu murid berkeperluan khas masalah penglihatan. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa pembangunan i-TALK PISMEN adalah sangat diperlukan bagi membantu sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) mata pelajaran Pendidikan Islam KSSM bagi MBK MaL
Description: International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled, Vol. 4, (June) 2018 ISSN 0128-309X
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18945
ISSN: 0128-309X
Appears in Collections:International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled (IJSCWED)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.