Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/6471
Title: Akidah Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah Di Malaysia
Authors: Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali
Mohamad Nasrin Mohamad Nasir
Muhammad Yusuf Khalid
Mohd Rushdan Mohd Jailani
Keywords: Islamic Sects
Islam--Doctrines
Sunnites--Doctrines
Issue Date: 2012
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Buku ini adalah himpunan beberapa artikel terpilih yang telah dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Pengajian Akidah dan Agama 2011 (SIGMA2011)yang bertempat di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia. Terdapat 12 tajuk istimewa yang telah dimuatkan dalam buku ini yang merangkumi perbahasan berkenaan sejarah, metodologi dan isu-isu semasa yang berkaitan perkembangan akidah ahl al-sunnah wa al-jamaah di Malaysia seperti cabaran Kristianisasi, Feminisme, fahaman pluralisme agama, isu ayat mutashabihat, toleransi antara agama dan pelbagai cabaran lain. Para penulis artikel ilmiah ini merupakan para sarjana tempatan dan antarabangsa.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/6471
ISBN: 9789670393605
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akidah Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah Di Malaysia25.pdf20.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.