Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/7081
Title: Metodologi Penyelidikan EAP3072
Authors: Bhasah Abu Bakar, Prof. Madya Dr.
Yuslina Mohamed, Dr.
Keywords: Research-Methodology
Issue Date: 1-Jan-2013
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Kursus ini akan memberi turnpuan khas kepada proses penyelidikan dari tahap awal mengenal pasti masalah kajian hingga ke tahap menginterpretasi secara menyeluruh penemuan kajian. Perbincangan mengenainya akan merangkumi tajuk-tajuk seperti jenis dan etika penyelidikan,konsep dan unsur asas penyelidikan, reka bentuk kajian, persampelan, kaedah pengumpulan data, pengujian dan pengukuran serta pemprosesan dan penganalisisan data. Selain daripada itu, kaedah bagi penyediaan cadangan serta laporan kajian juga akan dibincangkan.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/7081
ISBN: 9789674400149
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodologi Penyelidikan EAP307225.pdf6.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.