Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/7767
Title: Kajian keberkesanan IQRA' sebagai kaedah pembelajaran membaca al-Quran di Semenanjung Malaysia
Authors: Mohd Alwi Yusoff
Adel M. AbdulAziz
Ahmad Kamel Mohamed
Issue Date: 2001
Publisher: Kolej Universiti Islam Malaysia
Abstract: Kajian ini bertujuan untuk melihat keberkesanan kaedah Iqra' sebagai kaedah pembelajaran membaca al-Qura.n di sekolah-sekolah di Malaysia. Kajian ini dilakukan ke atas 27 buah sekolah di beberapa buah negeri di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan 6 buah sekolah agama swasta.Walaupun kaedah ini telah be jalan selama Iebih 10 tahun di Malaysia dan sebahagian negara Asia Timur akan tetapi sehingga sekarang belum ada lagi kajian tentang keberkesanan kaedah ini terutama pelaksanaannya di sekolah-sekolah kebangsaan di Malaysia.Sepanjang pengarnatan melalui kajian lapangan yang dilakukan di sekolah-sekolah yang dilawati dan melalui temuramah-temuramah dan soal selidik yang diadakan dengan pihakpihak yang terbabit seperti penyelia, guru , pakar dan murid, telah menghasilkan beberapa keputusan. Kaedah ini pada umurnnya memberi kesan baik terhadap pencapaian pengajaran al-Quran di sekolah-sekolah kebangsaan. Ia tidak ada kecacatan yang memberi kesan buruk terhadap pembacaan murid akan tetapi terdapat beberapa perkara yang mana sekiranya dapat diatasi, nescaya akan lebih meningkatkan lagi kebaikannya dari 85 % ke 95%. Kaedah ini dikhususkan pembelajarannya pada bilangan murid di antara 10-1 5 orang murid sahaja atau paling maksimun 20 orang murid tetapi yang berlaku di sekolah-sekolah didapati murid melebihi bilangan yang sepatutnya sehingga 25-40 murid. Masalah ini diatasi dengan membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan yang dipimpin oleh seorang murid yang pandai di bawah pengawasan guru. Buku asal kaedah Iqra' adalah satu jilid yang dicetak di Indonesia yang digunakan juga di beberapa buah sekolah di Malaysia, tidak menggunakan Rasm Uthmani. Masalah ini diatasi dengan cetakan baru di Malaysia yang sepenuhnya menggunakan Rasm Uthman. Secara umumflya kaedah ini memang berkesan dan dapat mencapai objektif yang ditetapkan sekiranya mengikut arahan dan sukatan sebagaimana yang dikehendaki oleh kaedah ini.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/7767
Appears in Collections:Year 2001

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajian Keberkesanan Iqra' Sebagai Kaedah Pembelajaran Membaca Al-Quran 25.pdf43.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.