Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/9309
Title: Modul Pengajaran Al-Quran Braille : Tinjauan Awal
Authors: Norhasnira Ibrahim,
Norakyairee Mohd Raus
Nor Adzam Rasdi
Noornajihan Jaafar
Norazman Alias
Norullisza Khosim
Norzulaiii Mohd Ghazali
Keywords: Al-Quran Braille
Pendidikan Khas
Murid Berkeperluan Khas Masalah Penglihatan (MBK MaL),
Guru Pendidikan Islam Pendidikan Khas (GPI PK)
Issue Date: 2012
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Penghasilan al-quran dan Iqra' versi Braille telah banyak membantu para guru dan MBK Masalah Penglihatan untuk mempelajari al-Quran dan sekaligus dijadikan sebagai sukatan dalam kurikulum Pendidikan Islam masa kini. Walaubagaimanapun, hasil kajian mendapati masalah utama yang dihadapi oleh para guru ialah mereka tiada asas Braille dan tidak mengetahui kod Braille a1 -Quran kerana tiada sebarang pendedahan mengenainya semasa mengikuti Latihan Perguruan. Selain itu, tiada kursus dan latihan berkala khususnya mengenai a1 -Quran Braille yang disediakan untuk mereka sepanjang tempoh perkhidmatan mereka sebagai guru pendidikan khas. Oleh itu, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk membuat tinjauan awal terhadap kandungan modul pengajaran al -Quran Braille untuk membantu guru Pendidikan Islam Pendidikan Khas (GPI PK) dalam mengaplikasikan kaedah dan teknik yang sesuai semasa mengajar Murid Berkeperluan Khas Masalah Penglihatan (MBK MaL). Kajian ini menggunakan pendekatan kaedah kualitatif dengan mengaplikasikan metod penentuan subjek, pengumpulan data, pemerhatian dan temu bual dalam proses pengumpulan data. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat enam elemen penting yang perlu dikuasai oleh para GPI -PK iaitu MBK Masalah Penglihatan, GPI Dalam Program Pendidikan Khas, Kod Braille, Pengantar A1 -Quran Braille, tanda bacaan serta tanda waqafAl -Quran Braille.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/9309
Appears in Collections:Modul Pengajaran Al-Quran Braille : Tinjauan Awal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modul Pengajaran Al-Quran Braille;Tinjauan Awal.pdf23.15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.