Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/9468
Title: SYIRKAH AL-MUDARABAH: PENGENALAN MODEL PELAKSANAAN DAN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN
Authors: Muhammad Aunurrochim Mas'ad
Keywords: Al-mudarabah
Al-qirad
Syirkah
Issue Date: 2011
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Series/Report no.: Volume 3;
Abstract: AI-Mudarabah atau al-qirad merupakan salah satu akad pembiayaan modal dalam sistem ekonomi Islam. Kedudukan al-mudarabah atau alqirad sangat penting dalam menggerakkan roda ekonomi kerana terdapat nilai-nilai keadilan antara kedua-dua pihak sama ada pihak pemiIik modal ataupun pengelola modal. Hal ini perlu ditegaskan memandangkan persepsi sebahagian masyarakat yang masih belum memahami dengan betul dun beranggapan bahawa al-mudarabah tidak mampu bersaing dengan sistem konvensional yang sedia ada di mana pembiayaan modal yang ditawarkan adalah dalam bentuk pinjaman. Dengan erti kata lain pihak pemberi pinjaman tidak terlibat dalam menanggung risiko kerugian sekiranya pihak pengelola modal(pinjaman) mengalami kerugian. Permasalahan kajian ini lebih kepada pengantar atau pengenalan terhadap akad syirkah al-mudarabah dengan membincangkan aspek model perlaksanaan dan cara pembahagian keuntungan.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/9468
ISSN: 18234569
Appears in Collections:Kajian Syariah Dan Undang-Undang Siri 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kajian Syariah Dan Undang-Undang Vol.3 part 3.pdf28.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.