Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/1225
Title: Kesan Bahasa Arab Terhadap Penghuraian Isu Makanan Dalam Surah Al-Maidah dan Surah Al-An'am: Kajian dari Aspek Terminologi, Semantik dan Budaya
Authors: Zainur Rijal Abd Razak
Arnida A. Bakar
Wan Azura Wan Ahmad
Lubna Abd. Rahman
Issue Date: 18-Mar-2009
Series/Report no.: code: PPPP(L)/2005;
Abstract: Penyelidikan ini mengkaji kesan faktor bahasa arab iaitu terminology, semantic dan budaya terhadap penghuraian isu makanan dalam surah Al-Maidah dan surah An’am. Disamping itu, penyelidikan ini cuba melihat tahap pengetahuan masyarakat dan kesedaran mereka terhadap isu makanan halal. Bagi tujuan pertama, metod kajian perpustakaan digunakan mengkaji beberapa ayat al-Quran yang berkaitan isu makanan dalam dua surah tersebut. Dalam merealisasikan tujuan kedua, sebanyak 300 borang soal selidik telah diedarkan kepada responden yang terdiri daripada pensyarah, pelajar, pegawai, guru dan pengusaha makanan. Pengalisan Sciences (SPSS) dengan menggunakan perisian Statistikal Packages for Social dan jadual silang (Crosstabulations). Selain daripada itu , kaedah temu bual juga dijalankan dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan (JHEAINS) bagi mencapai tujuan kedua ini. Hasil kajian mendapati bahawa ketiga-tiga aspek bahasa arab iaitu terminologi, semantic dan budaya mempunyai kaitan yang amat rapat dan mesti diambil kira dalam penghuraian isu makanan dalam surah al-Maidah dan al-An’am. Dapatan kajian ini juga menunjukan bahawa sebahagian besar masyarakat semakin mengambilberat terhadap isu makanan halal dan mengikuti perkembangannya. Namun, apabila dikaitkan dengan faktor-faktor ini terehadap penghuraian al-Quran khususnya ddalam makanan
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1225
Appears in Collections:Year 2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zainur Rizal Bin Abdul Razak --PPPP (L) -2005.pdf9.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.