Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/1506
Title: Penguasan "Al-Balaghah" dan Permasalahannya di Kalangan Pelajar Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) (Kajian di Sekolah-Sekolah Agama Negeri Selangor)
Authors: Rosni Bin Samah, Dr.
Muhammad Marwan Ismail
Issue Date: 19-Mar-2009
Series/Report no.: CODE: PPPP(J)/2005;
Abstract: Subjek Balaghah ditawarkan kepada pelajar di sekolah-sekolah menengah agama sebagai sebahagian daripada subjek-subjek bahasa arab, manakala di peringkat Sijil Tiggi Agama Malaysia STAM ia mempunyai kertas peperiksaan tersendiri. Kurikulumnya digubal berdasarkan kepada kurikulum sekolah Menengah Azhar, Mesir. Para pelajar mempelajari pelbagai tajuk daripada ilmu ma'ani dan ilmu badi'. Tujuan penyelidikan ini ialah untuk mengenal pasti tahap penguasaan pelajar terhadap aplikasi ilmu Balaghah dan mengkaji permasaalahan yang dihadapi oleh mereka. Bagi mendapatkan data kajian, borang soal selidik telah di rangka khusus bagi mengenal pasti tahap penguasaan pelajar melalui soalan-soalan subjektif bagi menguji tahap kefahaman mereka terhadap tajuk-tajuk yang telah dipelajari. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mengenal pasti permasaalahan yang dihadapi oleh pelajar melalui soalan-soalan diskriptif yang mempunyai skala tertentu untuk dipilih oleh responden. Borang soal selidik tersebut diedarkan kepada 252 orang pelajar yang terdiri daripada lima buah sekolah menengah agama di negeri Selangor. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap penguasan pelajar sasaran terhadap subjek ini terlalu lemah. Ini kerana pembelajaran mereka berorientasikan kepada hafalan contoh-contoh dan kaedah-kaedahnya serta kurang penekanan kepada unsur aplikasi. Turut di kenal pasti permasaalahan yang dihadapi oleh para pelajar yang berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dan buke teks. Sasaran dan cadangan turut dikemukakan bagi menangani permasaalahan tersebut.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1506
Appears in Collections:Year 2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rosni Bin Samah dan Muhammad Marwan Bin Ismail.pdf19.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.