Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18731
Title: Penggunaan Analisis Kualitatif (Presumptive Test) Dalam Proses Pembuktian Bagi Merungkaikan Permasalahan Fiqh Isu-Isu Terkini Syariah dan Undang-Undang
Authors: Ahmad Syukran, Baharuddin
Keywords: Sains Forensik
Syariah
Fiqh Forensik
Sains Forensik
Analisis Kualitatif
Issue Date: 2018
Publisher: Penerbit USIM
Citation: Ahmad Syukran, B. (2018). Penggunaan Analisis Kualitatif (Presumptive Test) Dalam Proses Pembuktian Bagi Merungkaikan Permasalahan Fiqh In Isu-Isu Terkini Syariah dan Undang-Undang. NIlai: Penerbit USIM.
Abstract: Peranan analisis kuantitatif dan kualitatif dalam sains forensik adalah salah satu elemen penting dalam standard prosedur operasi. Kajian lepas menemukan bahawa salah interpretasi dari bukti saintifik yang dikemukakan boleh membawa kepada pelbagai implikasi besar terhadap kes. Aplikasi sains forensik dalam kerangka perundangan Shariah memerlukan bukan sahaja pengamalan, malah pemahaman yang jitu dan tepat. Rujukan-rujukan perundangan Shariah perlu dilihat dari konteks yang lebih mendalam bagi menambahkan kefahaman. Kajian ini menggunakan metodologi kualitatif bagi mencapai objektif. Metode analisa kandungan telah dilakukan terhadap dua buah teks rujukan perundangan Shariah, al-ṭuruq al-ḥukmiyyah oleh Ibn al-Qayyim dan tabṣirat al-ḥukkam fi ‘usūl al-‘aqdiyah wa manāhij al-aḥkām oleh Ibn Farḥun. Kajian ini juga telah menemukan bahawa terdapat metode analisa secara kualitatif yang telah dilakukan bagi mendapatkan bukti dan menyelesaikan beberapa kes. Analisa-analisa tersebut boleh difahami sebagai konsep-konsep asas sains serta boleh diistilahkan sebagai presumptive test dalam sains forensik. Jika dilihat dari kerangka lebih luas, konsep-konsep ini boleh disamakan atau dengan lebih mudah diqiyaskan kepada metode-metode analisa kualitatif dalam sains forensik yang wujud pada zaman terkemudian dan selari dengan prinisip-prinsip asas sains forensik. Kajian menyimpulkan bahawa, analisis-analisis kualitatif (presumptive test) dalam menyelesaikan konflik-konflik pada masa silam menunjukkan prioriti yang diberikan oleh rujukan-rujukan Shariah yang berautoriti dan juga kebijaksanaan sarjana dalam melakukan penelitian terhadap kes. Kewujudan ini tidak lainnya adalah untuk memberi pemahaman yang lebih tepat dan memberi ruang penyempurnaan keadilan melalui kaedah pembuktian dalam menyelesaikan sesuatu kes.
URI: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/18731
ISBN: 978-967-440-592-2
Appears in Collections:Year 2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INSLA Book 2018.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.