Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/2700
Title: Intervensi Bimbingan dan Kaunseling dalam Menangani Kelemahan Pencapaian Akademik Pelajar Bumiputera di Institusi Pengajian Tinggi
Authors: Sapora Sipon
Keywords: Counseling in higher education--Malaysia
Issue Date: 20-Jan-2010
Abstract: Senario kemerosotan pencapaian akademik pelajar Bumiputera di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) semahn merungsingkan pelbagai pihak Banyak faktor relah dikaitkan dengan senario ini. Antara lainnya ialah sikap pelajar sendiri, sikap pensyarah, klemahan penparaan bahara Inggeris, pengaruh rakan-rakan, pemakancn, budaya, genetik serta psikologi. Perkhidmatan Bimbingan dun Kaunseling (B& K) mentpakan salah satu daripada perkhidmatan yang ditawarkan di setiap institusi pengajian tinggi awam. Keberksanan bimbingan dan kau&eling dalam menangani pelbagai masalah memang diakui Manja Mohd Ludin (1990) menyatakan beberapa peranan yang dimainkan oleh perkhidmatan B &K ialah ia dapat membantu para pelajar mengenal diri sendiri dun setentsnya dapat membuat pertimbangan dun penentuan sendiri terhadap maralah peribadi, pelajaran, penyesuaian alum sekeliIing dun pemiIihan krja yang tepat kepada minat, kbolehan dun kemampuan sendiri. Kertas krja ini akan melihat peranan yang dimainkan oleh bimbingan dan kaunseling dalam menangani masalah kelemahan pencapaian akademik pelajar Bumiputera. Intervensi bimbingan dun kaunseling seperti kaunseling individu, kaunseling kelompok dan bimbingan kelompok dalam membantu peIajar memperolehi prestasi akademik mereka akan dibincangkan dengan terperinci.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2700
Appears in Collections:Lecturer's NotesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.