Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/4098
Title: Laporan Penyelidikan: Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Tinggi: Kajian di Sekolah-Sekolah Agama Negeri Selangor
Authors: Muhammad Marwan Ismail
Rosni Bin Samah, Dr.
Keywords: PJ6068.M3 .M85 2007
Arabic language--Study and teaching--Malaysia
Issue Date: 1-Apr-2007
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Series/Report no.: ;KOD: PPPP(K)/2006
Abstract: Bahasa Arab merupakan bahasa utama dunia pada masa kini. Di Malaysia para pelajar telah diberi peluang untuk mempelajari bahasa ini semenjak dari sekolah rendah lagi. Antara sujek yang dipelajari khususnya di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia ialah Bahsa Arab Tinggi. Para pelajar melalui subjek ini disasarkan agar menguasai kemahiran-kemahiran bahasa selain asas ilmu tatabahasa dan balaghah Arab. Tujuan penyelidikan ini ialah untuk mengenal pasti kaedah pengajaran subjek ini dan tahap pengaplikasiannya di sekolah-sekolah agama seluruh negeri selangor. Bagi mendapatkan data kajian, penyelidik ini menggunakan method kuantitatif dan sedikit kaedah kualitatif iaitu melalui lawatan observasi ke sekolah sasaran. Dapatan kajian ini menunjukan bahawa para guru telah melaksanakan tugas mereka dengan baik, namun ia masih memerlukan kepada beberapa pembaharuan dan penambahbaikan bagi memantapkannya lagi. Turut dikenal pasti permasaalahan yang dihadapi oleh guru dan para pelajar yang berhubung dengan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P)subjek ini. Saranan dan cadangan turut dikemukakan bagi menangani permasalahan tersebut.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/4098
Appears in Collections:Year 2007

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muhammad+Marwan+Bin+Ismail+--+PPPP(K)-2006.pdf15.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.