Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/5582
Title: Beberapa Perbezaan Antara Demokrasi dan Kepimpinan Islam
Authors: Ahmad Redzuwan Mohd Yunus
Issue Date: 2002
Publisher: Kolej Universiti Islam Malaysia
Abstract: Penulisan ini bertujuan mengenal pasti ciri-ciri yang membezakan antara dua sistem pemerintahan yang pernah ditegakkan oleh manusia. Tujuan perbandingan dibuat adalah untuk melihat sistem yang lebih baik uatuk diimplimentasikan dalam kehidupan bernrgara. Bagi mencapai objektif di atas, metode kepustakaan telah digunakan dengan merujuk kepda buku-buku ymg terfokus kepada dua sistem kepimpinan tersebut. Kajian perbandingan ini memfokuskan kepada beberapa isu seperti persoalan negara, ketua negara, kedaulatan tertinggi, undang-undang, peranan rakyat, pilihan raya dan pencalonan, dan parlimen serta majlis syura. Kajian ini merumuskan bahawa kepimpinan secara Islam itu lebih unggul berbanding dengan sistem pemerintahn secara demokrasi.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/5582
ISSN: 1675-5936
Appears in Collections:'Ulum Islamiyyah, Vol. 1,2002

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
'Ulum Islamiyyah - Vol. 1, No. 1, 2002 Part 1.pdf14.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.