Please use this identifier to cite or link to this item: http://ddms.usim.edu.my:80/jspui/handle/123456789/6891
Title: Diyat dalam perundangan Islam
Authors: Muhammad Najib bin Abdullah
Keywords: Blood money (Islamic law).
Islamic law.
Compensation (Islamic Law).
Issue Date: 2012
Publisher: Universiti Sains Islam Malaysia
Abstract: Buku ini membincangkan aspek perundangan diyat dengan terperinci di samping cuba untuk mengutarakan kaedah aplikasinya dalam bentuk yang lebih bersifat kontemporari. Mengikut pengertian dalam syariat Islam, diyat ialah denda dengan jumlah yang telah ditetapkan ke atas kesalahan yang mengakibatkan kehilangan jiwa ataupun kecederaan anggota. Denda yang dikenakan tersebut dijadikan sebagai pampasan kepada mangsa atau keluarga mangsa yang mengalami kerugian akibat jenayah. Diyat merupakan satu mekanisme yang efektif dalam usaha mengawal jenayah, menghukum penjenayah dan pada masa yang sama memberi keadilan kepada mangsa dan keluarganya. Buku ini menyentuh secara terperinci tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan peruntukan diyat yang melibatkan pelbagai jenis keadaan dengan kadar yang berbeza. Tiga bab pertarna menjelaskan tentang konsep dan teori am diyat dalam syariat Islam serta jenis-jenisnya. Manakala empat bab yang terakhir adalah merupakan perbincangan mengenai aplikasi kadar diyat, pembayarannya dan hak-hak pengampunan. Pensyariatan diyat telah membuktikan keindahan syariat Islam yang mengutamakan hubungan kemanusiaan sesama anggota masyarakat dengan memberi hukuman kepada yang bersalah, memelihara hak kepada setiap yang berhak juga ruang kepada bermaaf-maafan yang memadamkan dendam sesama manusia.
URI: http://ddms.usim.edu.my/handle/123456789/6891
ISBN: 978-967-0393-44-5
Appears in Collections:Malay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diyat Dalam Perundangan Islam25.pdf12.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.